Osphe – ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃហ្គេមកាសុីណូអូសផែក្លឹប ពី

Osphe Lengbear Casino
Osphe Lengbear Casino

brer sen ber nak kom pong sveng rok game del meantak teang kpus nus som mk kan game osphe.tit pheap tu tv ney game casino osphe club ng jouy nak oy yol kan tae jbas.click

អូសផែ គឺជាហ្គេមបៀដ៏ទាក់ទាញ និងអស្ចារ្យដែលមានអ្នកលេងជាច្រើនចូលរួម។ របៀបលេងហ្គេមគឺសាមញ្ញណាស់ជាមួយនឹងភាពទាក់ទាញខ្ពស់ដើម្បីបង្កើតកាសប្បាយសម្រាប់អ្នកចូលរួលេងម។ប្រសិនបើអ្នកមានពេលទំនេរសូមសាកល្បងលេងហ្គេមបៀដ៏ទាក់ទាញនេះ។ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃហ្គេមកាសុីណូអូសផែក្លឹបខាងក្រោមនឹងជួយអ្នកឱ្យយល់កាន់តែច្បាស់អំពីវិធីដ៏ទូលំទូលាយបំផុតក្នុងការចូលរួមលេង.

កាសុីណូអូសផែក្លឹបជាល្បែងកំសាន្តយ៉ាងដូចម្ដេច?

អូសផែគឺជាហ្គេមបៀអន្តរជាតិល្បីល្បាញយ៉ាងខ្លាំងត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនស្រឡាញ់ចូលចិត្តក្នុងកាចូលរួមលេង.ល្បែងនេះឬហៅឈ្មោះផ្សេងទៀតថាសុីតូនិងប្រើប្រាស់28សន្លឹកបៀចាប់ពី8ដល់Aនៅក្នុងបៀ52សន្លឹក.នៅពេលលេងមនុស្សម្នាក់ៗនិងទទួលបាន5សន្លឹកហើយសន្លឹកបៀនឹងបង្កើតជាតំណភ្ជាប់យោងតាមច្បាប់ជាក់លាក់.ជាពិសេសបៀដែលមានភ្ជាប់ខ្ពស់បំផុតនិងឈ្នះកាប្រកួតនោងបរិមាណអ្នកលេងក្នុងក្ដានីមួយៗគឺ2ទៅ5អ្នក.

លំដាប់លំដោយនៃបៀនិងភាពខ្លាំងខ្សោយនៅក្នុងហ្គេមអូសផែ

លំដាប់នៃបៀនិងភាពខ្លាំងភាពខ្សោយនៅក្នុងបៀអូសផែគឺជាផ្នែកមួយនៃទិដ្ឋភាពរួមល្បែងកំសាន្តអូសផែក្លឹបដែលជួយអ្នកយល់ច្បាស់អំពីវា ពត៍មានលំអិត:

Osphe casino
Osphe casino

លំដាប់នៃ​កាប្រៀបធៀបអូសផែ

លំដាប់នៃសន្លឹកបៀធំ និងតូចនៅក្នុងបៀអូសផែនឹងមានលំដាប់ដូចខាងក្រោម: A > K > Q > J > 10 > 9 > 8 តែមរបស់វាមានលំដាប់ បិច > កឺ > ការ៉ូ > ជួង ។ ដើម្បីប្រៀបធៀបលទ្ធផលនឹងរួមបញ្ចូល 5 សន្លឹកជាមួយ៖ TPS > ការ៉េ>ហ្វូលូ> ធុង > រាង> សាម >ផែអោប> ផែ។

 លំអិតពីរបៀបប្រៀធៀបបៀ2ដូចគ្នាក្នុងហ្គេមអូសផែ

ខាងក្រោមនេះយើងនឹងមានវិធីដើម្បីប្រៀបធៀបសន្លឹកបៀពីរសន្លឹកនៃ Osphe  ដូចគ្នាយ៉ាងលម្អិតដូចខាងក្រោម៖

 • ធុងហ្វាសុ៊នគឺជាសន្លឹកបៀ 5 សន្លឹកដែលបង្កើតជា TPSមានតែមដូចគ្នា។ ខាងណាមានតែមខ្ពស់បំផុតនៃសន្លឹកបៀនឹងឈ្នះ។ ឧទាហរណ៍ 8910JQ បិច > 8910JQ កឺ។
 • ការ៉េគឺជាសន្លឹកបៀ5សន្លឹកដែលក្នុងនោះមាន4សន្លឹកដែលមានលេខដូចគ្នា 8888 <… < KKKK <AAAA.
 • ហ្វូលូគឺបៀចំនួន5សន្លឹកដែលក្នុងនោះមានសាមមួយនិងគូមួយ 888xx<..<KKKxx<AAAxx.
 • ធុងគឺជាបៀដែលបង្កើតឡើងដោយ5សន្លឹកតែមដូចគ្នាឧទាហរណ៍AKQ109តែមដូចគ្នា។លំដាប់នៃការប្រៀបធៀបគឺចាប់ពីសន្លឹកបៀខ្ពស់បំផុតទៅសន្លឹកបៀទាបបំផុតហើយសន្លឹកបៀដែលមានសន្លឹកធំជាងគេគឺឈ្នះ។នៅក្នុងករណីបៀទាំងពីរដូចគ្នានោះកាប្រៀបធៀបទៅលើតែមបើសិនខាងណាមានតែមធំជាងគឺឈ្នះ.
 • រាងគឺសន្លឹកបៀ5សន្លឹកមានលេខជាប់គ្នាដូចជា910JQK<10JQKAនិងរាងចំនួន2ដូចគ្នាខាងណាមានតែមខ្ពស់ជាងនោះនិងឈ្នះ.ឧ.910JQ-K តែមការ៉ូ < 910JQ-K បិច.
 • សាម គឺជាសន្លឹកបៀ 5 សន្លឹកដែលមាន 3 សន្លឹកលេខដូចគ្នាដូចជា 888xy <… < KKKxy < AAAxy ។
 • ផែអោបគឺជាសន្លឹកបៀ5សន្លឹកដែលផ្គុំឡើង2ផែជាប់គ្នាហើយលំដាប់នៃការប្រៀបធៀបពីធំទៅតូច។ប្រសិនបើផឺទាំង2ដូចគ្នាសូមប្រៀបធៀបសន្លឹកបៀសេសហើយក្នុងករណី5សន្លឹកដូចគ្នាសូមប្រៀបធៀតែមទៅលើសន្លឹកបៀទាំងពីរ។ ឧទាហរណ៍៖ AA 99 Q > AA 88 K។
 • ផែគឺជាសន្លឹកបៀចំនួន5សន្លឹកដែល1ផែត្រូវបានបង្កើតហើយលំដាប់នៃការប្រៀបធៀបគឺសន្លឹកបៀទាំងពីរនោះផែនឹងត្រូវប្រៀបធៀបមុន។ផែធំជាងគេឈ្នះហើយប្រសិនបើផែទាំងពីរស្មើគ្នាចូរប្រៀបធៀបសន្លឹកបៀសេសពីខ្ពស់ទៅទាប។នៅក្នុងករណីនៃសន្លឹកបៀទាំង2ដូចគ្នាបេះបិទសូមប្រៀបធៀបតែមនៃសន្លឹកបៀខ្ពស់បំផុតទាំងពីរ ឧទាហរណ៍៖ AA 99 Q > AA 88 K។
 • រាយគឺជាសន្លឹកបៀ5សន្លឹកដែលមិនមានតំណភ្ជាប់រវាងសន្លឹកបៀផ្សេងៗនោះទេ។ប្រសិនបើសន្លឹកបៀទាំង2មានលេខដូចគ្នាសូមប្រៀបធៀបសន្លឹកបៀពីធំទៅតូចហើយប្រសិនបើសន្លឹកបៀទាំងសងខាងមាន5សន្លឹកដែលមានលេខដូចគ្នាសូមប្រៀបធៀបសន្លឹកបៀដែលមានតែមខ្ពស់បំផុត។ឧទាហរណ៍៖ AKQJ9 > AQJ109, A បិច K Q J 9 > A កឺ K Q J 9 ។
Osphe online
Osphe online

ជំហាននីមួយៗនៅក្នុងហ្គេមអូសផែ

ដើម្បីយល់អោយបានច្បាស់ពីរបៀបលេងហ្គេមអូសផែអោយបានលំអិតនិងត្រឹមត្រូវដូចច្នេះពួកយើងស្វែងយល់នៅផ្នែកនេះណា

អត្ថន័យនីមួយៗនៃមុខងាហ្គេមអូសផែ

អូសផែមានមុចងាជាច្រើននិងមុខងានីមួយៗមានអត្ថន័យផ្សេងៗគ្នា.ជាក់ស្ដែងដូចខាងក្រោម:

 • Check៖ ធ្វើតាមបៀដោយមិនចាំបាច់ដាក់កាកភ្នាល់បន្ថែម។
 • Call ៖ទទួលយកដើម្បីភ្នាល់ចំនួនកាកដូចទៅនឹងអ្នកតូមុន នៅពេលលេង។
 • Raise:អ្នកលេងភ្នាល់កាកបន្ថែមនិង ត្រូវតែធំជាងការភ្នាល់លើតុ។
 • Fold:មិនទទួលយកអ្នកភ្នាល់ឬមិនចង់បន្តលេងក្ដាដំបូងនេះ,ដូចទៅនឹងសុខចិត្តចាញ់មិនបន្តលេង.
 • All-in:ចំនួនលុយទាំងអស់កំពុងនៅក្នុងដៃអ្នក.

ចំណាំ:

ក្នុងករណីដែលអ្នកត្រូវចំណាយលុយដើម្បីតាមបន្ទាប់ពី12វិនាទីអ្នកលេងមិនលេងបៀវាត្រូវបានចាត់ទុកថាបានបោះបង់ចោលហ្គេម។ក្នុងករណីមិនចាំបាច់ចំណាយលុយទេបន្ទាប់ពី 12 វិនាទី អ្នកលេងមិនលេងបៀម៉ាសុីនលេងដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ប្រសិនបើនៅក្នុងហ្គេមអូសផែអ្នកលេងមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់ នៅពេលដែលហ្គេមចប់ អ្នកលេងនឹងចេញពីតុលេងដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

កាកំណត់វេនចុះ,ទិសដៅនៃការចុះបៀ,ទីតាំងរបស់អ្នកចែកបៀនៅក្នុងហ្គេមអូសផែ

រង្វិលជុំនៃកាចុះបៀនឹងគិតតាមទ្រនិចនាឡិកាហើយនៅពេលលេងបៀនឹងមានកាកំណត់សម្រាប់អ្នកលេងទីមួយនៃជុំនីមួយៗដូចខាងក្រោម៖

 • អ្នកដែលលេងមុនគេក្នុងការភ្នាល់ដំបូងបន្ទាប់ពីចែកបៀ2សន្លឹកគឺជាអ្នកលេងដែលមានសន្លឹកបៀធំជាងគេបន្ទាប់មកអ្នកលេងបន្ទាប់គឺជាអ្នកលេងតាមទ្រនិចនាឡិកា។
 • នៅក្នុងជុំបន្តបន្ទាប់អ្នកលេងដែលមានបៀធំខ្ពស់បំផុតគឺជាអ្នកដំបូងដែលធ្វើការលេងបៀដំបូងគេ។

ទាក់ទងនឹងការចែកបៀនៅលើតុដែលទើបបង្កើតថ្មីអ្នកចែកបៀទីមួយគឺ Dealer  ហើយនៅក្នុងហ្គេមខាងក្រោមអ្នកចែកបៀដំបូងគឺជាមនុស្សដែលនៅជិតបំផុតនៅខាងស្តាំនៃអ្នកចែកបៀចាស់ក្នុងទិសដៅទ្រនិចនាឡិកា។នៅក្នុងការចែកបៀល្ដានីមួយៗអ្នកលេងដែលទទួលបានសន្លឹកបៀទីមួយគឺជាអ្នកដែលត្រូវបានចែកបៀដំបូងរបស់ខ្លួន។

កាកំណត់ភ្នាល់ជុំនីមួយៗ

នៅក្នុងជុំទីមួយនៃ2សន្លឹកអ្នកលេងទីមួយមានជម្រើសក្នុងការផែមឬមើលសន្លឹកបៀ។ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីធ្វើដូច្នេះបានអ្នកលេងត្រូវតែកំណត់កម្រិតនៃការភ្នាល់ ហើយបន្ទាប់មកធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅតាមមុខងាដូចជា ថែម/ តាម / ផ្កាប់បៀ / All-in ។ ចាប់ពីវេនទី 2 អ្នកលេងទី 1 នឹងមានសិទ្ធិធ្វើការជ្រើសរើសមុខងា តាម,ផ្កាប់,ថែម ឬ all-in ចាប់ពីក្ដាដំបូង។

ជំហាននីមួយៗត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងបៀអូសផែ

អូសផែគឺជាហ្គេមបៀដ៏ទាក់ទាញនិងអស្ចារ្យជាមួយនឹងការលេងហ្គេមសាមញ្ញសមរម្យ។ ដើម្បីលេង អ្នកត្រូវធ្វើតាមជំហានក្នុងហ្គេមដូចខាងក្រោម៖

 • ជំហានទី1:អ្នកចែកបៀនឹងចែកបៀ2សន្លឹកដល់អ្នកលេងសន្លឹកមួយត្រូវដាក់ផ្កាប់ហើយសន្លឹកមួយទៀតគឺផ្ងារសម្រាប់អ្នកលេងផ្សេងទៀតអាចមើលឃើញ។
 • ជំហានទី2៖អ្នកលេងដែលមានសន្លឹកបៀខ្ពស់បំផុតនឹងសម្រេចចិត្តលេងបៀទីមួយក្នុងវេន2សន្លឹកនោះ។អ្នកលេងទីមួយនេះអាចជ្រើសរើសបានតែថែមឬផ្កាបបៀដោយមិនមានសិទ្ធជ្រើសរើសមើលបៀកត្តាទាបបំផុតកាភ្នាល់នៅទីនេះនឹងផ្អែកលើការភ្នាល់លើតុ។
 • ជំហានទី3:បន្ទាប់ពីអ្នកលេងទីមួយធ្វើការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសកាកំណត់របស់គាត់ អ្នកលេងបន្ទាប់ដែលនៅជាប់នឹងលេងតាមទ្រនិចនាឡិកាភ្នាល់ 1/2 នៃតុភ្នាល់ ហើយបន្ទាប់មកមានសិទ្ធិជ្រើសរើស ថែម,តាម,ផ្កាប់,all-in.
 • ជំហានទី 4: បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ 1 ជុំ អ្នកលេងទាំងអស់នឹងត្រូវបានចែកបៀ 1 សន្លឹកទៀត ហើយចាប់ផ្តើមធ្វើការភ្នាល់ជុំ 3 សន្លឹក។
 • ជំហានទី 5: នៅចុងបញ្ចប់នៃជុំសន្លឹកបៀ 3 សន្លឹក សូមបន្តទៅជុំសន្លឹកបៀ 4សន្លឹក។នៅក្នុងជុំនេះអ្នកលេងមានសិទ្ធិផ្លាស់ប្តូរសន្លឹកបៀរមុខដំបូងរបស់គាត់ទៅជាសន្លឹកបៀថ្មីដែលអ្នកលេងផ្សេងទៀតមិនស្គាល់។
 • ជំហានទី 6: បន្ទាប់មកជាជុំភ្នាល់ 5 សន្លឹកដែលស្រដៀងទៅនឹងជុំភ្នាល់ 3 សន្លឹក។
 • ជំហានទី 7: ប្រៀបធៀបពិន្ទុដើម្បីស្វែងរកអ្នកឈ្នះ។

រយះពេលលេងក្នុងក្ដានីមួយៗនៃហ្គេមអូសផែ

ពេលវេលារាប់ថយក្រោយដើម្បីចាប់ផ្តើមហ្គេមថ្មីគឺ5sពេលវេលារបស់អ្នកលេងដើម្បីចុះបៀវេននីមួយៗគឺចាប់ពី 8s ដល់ 10s។ នៅក្នុងជុំភ្នាល់ 4 សន្លឹក ពេលវេលាដែលត្រូវជ្រើសរើសប្តូរសន្លឹកបៀគឺប្រហែល5s-7sហើយពេលវេលាដើម្បីប្រៀបធៀបសន្លឹកបៀគឺប្រហែល 10s ទៅ 15s។

ស្វែងរកអ្នកឈ្នះហ្គេម

ប្រសិនបើក្រោយជុំទី1អ្នកលេងទាំងអស់ត្រូវផ្ងាបៀឡើងអ្នកលេងដែលនៅសល់ចុងក្រោយឈ្នះ។នៅ​ជុំ​ចុង​ក្រោយអ្នក​ណា​មាន​បៀ​ខ្លាំង​ជាង​គេ​គឺ​ជា​អ្នក​ឈ្នះ។ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយវាក៏អាចកើតឡើងផងដែរដែលមានមនុស្សជាច្រើនដែលមានការឈ្នះដូចគ្នា។

របៀបគណនាលុយនៅក្នុងហ្គេមបៀអូសផែ

ឆ្លងកាត់ពាក់កណ្តាលនៃអត្ថបទជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពទូទៅនៃហ្គេមកាសុីណូអូសផែក្លឹបខាងលើវាបានជួយអ្នកមួយផ្នែកឱ្យយល់កាន់តែច្បាស់អំពីហ្គេមដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នេះ។ ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃហ្គេមអូសផែកាសុីណូក្លឹបចំណុចបន្ទាប់ជាការគណនាប្រាក់នៅក្នុងហ្គេមបៀនេះ។នេះគឺជាផ្នែកដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយដែលនឹងជួយអ្នកឱ្យដឹងពីចំនួនប្រាក់ដែលអ្នកអាចឈ្នះនៅពេលលេង។ ជាក់ស្ដែង៖

អំពីច្បាប់

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៅក្នុងហ្គេមនីមួយៗនឹងផ្អែកលើប្រាក់សរុបដែលបានចំណាយដោយអ្នកលេងម្នាក់ៗនៅក្នុងតារាងដែលចូលរួមរហូតដល់ឈានដល់វគ្គចុងក្រោយនៃការប្រៀបធៀបបៀ។

រៀបរាប់ពីរបៀបគិតលុយ

អ្នកលេងសរុបចំនួន 5 នាក់ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់តាមលំដាប់ A, B, C, D, E ហើយការទូទាត់សម្រាប់ហ្គេមនីមួយៗនៅចុងបញ្ចប់នៃហ្គេមអូសផែនឹងបានគណនាលម្អិតដូចខាងក្រោម៖

 • Aភ្នាល់ចំនួន5000កាកនិងAត្រូវបានចូលរួមប្រៀបធៀបបៀជាមួយអ្នកលេងដ៍ទៃនៅជុំចុងក្រោយ.
 • B ​ភ្នាល់ចំនួន 4200​កាក​និងB គឺជាអ្នកហៅបៀ
 • Cភ្នាល់20,000កាកនៅលើតុហើយCត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រៀបធៀបសន្លឹកបៀជាមួយអ្នកលេងផ្សេងទៀតក្នុងជុំចុងក្រោយ។
 • D ភ្នាល់ចំនួន 10.000កាក និងDគឺជាអ្នកហៅបៀ
 • Eដាក់ភ្នាល់5,00កាកហើយEត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកលេងផ្សេងទៀតក្នុងជុំចុងក្រោយ។

ពីកម្រិតភ្នាល់ខាងលើ យើងនឹងមានចំណុចសំខាន់ៗចំនួន 3 ដូចខាងក្រោម៖

 • ជំហានទី 1: ភ្នាល់ពី 0 ទៅ 5,000 កាក បន្ទាប់មកយក A, B, C, D, E x 5000 ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះ B, D ត្រូវបានផ្កាប់បៀចុះក្រោម ដូច្នេះគ្រាន់តែប្រៀបធៀបសន្លឹកបៀA,C,E។ ប្រសិនបើនរណាម្នាក់មានសន្លឹកបៀ ខ្ពស់បំផុតនឹងឈ្នះ។
 • ជំហានទី 2: ភ្នាល់ពី 500 ទៅ 20,000 កាក បន្ទាប់មកយក A, B, C x (20,000 – 5,000) + D x (10,000 – 5,000) ។ នៅទីនេះ Bផ្កាប់បៀដូច្នេះគ្រាន់តែប្រៀបធៀបសន្លឹកបៀ 2 សន្លឹក A និង C បើអ្នកណាមានសន្លែនៅក្នុងដៃខ្ពស់ជាងពួកគេនឹងឈ្នះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ។
 • ជំហានទី 3៖ ភ្នាល់ចាប់ពី 20,000 ទៅ 50,000 កាកបន្ទាប់មកយក A x (50,000 – 20,000) + B x (42,000 – 20,000)។ នៅទីនេះ B ផ្កាប់ចុះ ដូច្នេះ A និងឈ្នះអូតូនៅជំហាននេះតែម្ដង។

តាមរយៈទិដ្ឋភាពទូទៅនៃហ្គេមអូសផែក្លឹបកាសុីណូដែលបានណែនាំខាងលើ អត្ថបទនេះអាចជួយអ្នកឱ្យយល់កាន់តែច្បាស់អំពីហ្គេមដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នេះ។ នេះគឺជាហ្គេមបៀដែលមានភាពទាក់ទាញខ្ពស់និងរង្វាន់ដ៏ធំដូច្នេះការចូលរួមក្នុងហ្គេមនេះនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវពេលវេលាដ៏គួរឱ្យរំភើប។ ដូច្នេះ​អ្នក​អាចសាកល្បងលេងដើម្បី​មើល​ថា​តើ​អ្នក​នឹង​ក្លាយ​ជា​អ្នក​ឈ្នះ​កំពូល​នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​នេះ​ដែលទេ។សូម សំណាងល្អណា.

Lengbearcasino.com